10/3/16

I Premio Literario Carlos Casares de narración curta


O Concello de Xinzo de Limia, co gallo da celebración das Letras Galegas 2016, convoca un premio de RELATO CURTO en galego, co fin de animar aos/as  nenos e nenas, mozos e mozas a escribir na nosa lingua. O Nome do concurso literario, dende esta primeira edición, será “ I Premio Literario CARLOS CASARES, de narración curta – Letras Galegas”.  A Concellería de Cultura fai públicas as bases correspondentes á primeira edición. Este certame rexerase, pois,  polas seguintes bases:
BASES: 
·       Primeira:
 Poderán concorrer a este premio os/as nenos/as e mozos/as que presenten, en prazo e forma, un relato escrito, inédito, da súa autoría, redactado en lingua galega, de acordo coa normativa oficial vixente e cunha: a.-extensión máxima de dez folios, por unha cara, en tipoloxía Times New Roman 12 ou Arial 12, a interlineado 1,5 ou dobre, nos escritos realizados con ordenador, (ou tamén manuscritos), na categoría Júnior e Xuvenil; b.- máxima  de 5 folios en categoría infantil I;  c.- máxima de 2 folios na categoría infantil II.
·       Segunda:
  A temática é libre.
·       Terceira:
 Haberá tres categorías:
1.- Infantil: Idades comprendidas entre o ano 2004 e posteriores. 
2.- Xuvenil : Idades comprendidas entre 1998 e 2003 (ambos incluídos)
4.- Júnior : Idades comprendidas entre 1991 e 1997. (ambos incluídos)
 ·       Cuarta:
 Os premios correspondentes a cada categoría outorgaranse en bonos para material escolar e libros nas librerías de Xinzo de Limia. (Infantil 200 €/ Xuvenil 300 €/ Júnior 500 €; ademais, dun  diploma, outorgados polo concello de Xinzo de Limia, coa colaboración da Deputación de Ourense; e lote de libros, outorgado pola Fundación Carlos Casares, para cada categoría.
 ·       Quinta:
 O concurso faise público o día 14 de Marzo de 2016 e os traballos serán entregados na Casa da Cultura de Xinzo de Limia ou nos Centro de Estudios: I.E.S. e Colexios Públicos de Xinzo.
 Casa da Cultura de Xinzo de Limia
R/ Curros Enríquez, 17 32630 Xinzo de Limia
 Prazo de entrega: 29 de Abril de 2016,  antes das 14:00 h.
 ·       Sexta:
 As obras entregaranse nun sobre grande no que figure por fora só o título da obra. No seu interior, ademais do texto orixinal, deberá aparecer outro sobre pequeno, pechado, no que figurará o título da obra, o nome e apelidos do/da participante, enderezo e un número claro de teléfono no que poida ser avisado no caso de premio. Serán nulos os traballos que leven á vista o nome do autor/ra.
 ·       Sétima:
 O fallo do Xurado farase público antes do día 17 de Maio, DIA DAS LETRAS GALEGAS. Anunciaranse con antelación, en especial aos/ás gañadores/ras o lugar, data e hora da entrega dos premios.
·       Oitava:
 O xurado, nesta primeira edición, estará composto por persoas designadas pola Concellería de Cultura do Concello de Xinzo de Limia, entre as que estarán os escritores galegos Antón Riveiro Coello e Rafael Laso; O presidente do Liceo de Ourense e representante da Fundación Carlos Casares, Xavier Casares Mouriño; Profesores de Lingua e Literatura Galegas do centros escolares de Xinzo; profesores e técnicos de Cultura, Educación e Xuventude do Concello así como a Bibliotecaria municipal.
·       Novena
O Xurado terá todas as facultades para a decisión dos premios. A súa decisión será inapelable.  Os Premios sairán da suma das puntuacións  dadas por cada un dos membros do xurado na categoría asignada. Levantarase acta do fallo do xurado.   
O Premio poderá quedar deserto, se o xurado  estima que, segundo criterios de valoración literarios e lingüísticos, ningunha das obras presentadas merece ser premiada. Nalgún caso podería fallar premio “ex aequo” de dúas obras que considerase igualmente merecedoras do premio, nalgunha categoría. Nese caso, repartiríase o premio a partes iguais.
·         Décima:
 A Participación neste concurso supón a plena aceptación destas bases. Ante calquera dúbida, prevalecerá a opinión do Xurado. Non se devolverán os traballos presentados, que  quedarán recollidos no arquivo municipal do “Premio Literario Carlos Casares”. O concello de Xinzo de Limia resérvase o dereito, nun futuro, de publicación das obras gañadoras nas distintas edicións.
O feito de concorrer a este certame implica a aceptación destas bases.

No hay comentarios:

Publicar un comentario